Слобідська громада

Одеська область, Подільський район

СТАТУТ КП «ВОДОКАНАЛ СЛОБІДКА»

 

 

Додаток № 1

до  рішення Слобідської селищної  ради від  25 лютого 2021 року

№  82-VIII

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Слобідської

селищної ради

від 25 лютого 2021  року                  № 82-VIII

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ СЛОБІДКА»  СЛОБІДСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

1.Загальні положення

1.1.Комунальне підприємство  «Водоканал Слобідка» Слобідської селищної ради Подільського району Одеської області ,  надалі підприємство , створено   відповідно до Господарського кодексу України, Законів України «Про власність», «Про місцеве самоврядування України» та інших нормативно правових актів.

1.2.Комунальне підприємство «Водоканал Слобідка» Слобідської селищної ради Подільського району Одеської області засновано на майні, що належить на праві спільної власності територіальної громади селища Слобідка, сіл : Правда, Тимкове, Кирилівка та Мала Слобідка,  інтереси яких представляє Слобідська селищна рада (надалі Замовник) в межах повноважень, визначених законодавством України.

1.3. Постійний контроль за виконання вимог  Статуту комунального підпрємства здійснює Слобідська селищна рада і є відповідальною за незалежне виконання функцій контролю щодо діяльності Підприємства.

1.4. Контроль за забезпеченням збереження та ефективності використання майна Підприємством здійснює Замовник.

1.5.Найменування підпрємтсва повне – Комунальне підприємство «Водоканал Слобідка» Слобідської селищної ради Подільського району Одеської області.

1.6. Юридична адреса Підприємства: 66050, Україна, Одеська область, Подільський  район, ссмт Слобідка, вулиця Незалежності буд. 2.

1.7. Підприємство є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має відокремлене майно на праві оперативного управління, укладає від свого імені угоди, які повинні бути узгоджені з головою селищної ради, набуває майнові та особисто не майнові права, може бути позивачем та відповідачем  в суді, господарському  та третейському судах, Підприємтсво має самостійний баланс, основний, валютний, та інші рахунки в банках інших держав.

1.8. У своїй діяльності Підприємство керується чинним законодавством, Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Слобідської селищної ради, рішеннями Подільської  районної ради, розпорядженнями її голови та розпорядженнями голови   Одеської обласної державної адміністрації, іншими правовими нормативними актами, а також цим Статутом.

1.9 Підприємство має круглу печатку зі своїм найменуванням, а також бланки організаційно – розпорядної документації і штампи, які необхідні для організації своєї роботи.

1.10. Підприємство не має в своєму складі інших юридичних осіб.

1.11. Відносини Підприємства з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

1.12. Підприємство має право (за  погодженням з Засновником або відповідно до рішень Засновника)  вступати до об’єднань, установ та інших закладів.

1.13. Підприємство додержується форм, систем та розміру оплати праці, узжоджених з Засновником, забезпечуючи при цьому працівникам гарантований законодавством України розмір оплати праці, умови праці та заходи щодо їх соціального заходу.

1.14. Підприємство веде оперативний бухгалтерський, статистичний  облік та звітність у порядку, встановленому чиним Законодавством України.

1.15. Підприємство звітує перед Засновником про виконання планових завдань.

1.16.  Підпримство повинне  заздалегідь узгоджувати з Засновником плани роботи, кошториси, калькуляції на власні роботи і послуги.

  1. Мета та предмет діяльності

 

2.1.Метою діяльності Підпримства являється  використання ринкових взаємовідносин для отримання прибутку при виконанні робіт та наданих послуг для забезпечення потреб громадян, державних, приватних та комерційних підприємств, установ та організацій в сферах передбачених Предметом діяльності Підприємства.                                                                                                    

                                                                                                                                                                          

2.2.  Предметом діяльності та основними напрямками Підприємства є надання послуг

та проведення робіт по комунальному обслуговуванню населення, в тому числі:

 - водопостачання, водовідведення;

- надання побутових послуг;

- організація (утворення), будівництво, утримання в належному стані місць поховання ,

- надання ритуальних послуг;

- транспортні та інші послуги, ремонт і обслуговування автотранспорта;

- виробництво та реалізація будівельних матеріалів;

- будівництво,  реконструкція та ремонт будівель, в тому числі промислового призначення;

- роздрібна торгівля промисловими та продовольчими товарами, тютюновими виробами,алкогольними напоями, створення та організація роботи комерційних магазинів, комунальних ринків, організація роботи та експлуатація підприємств громадського харчування;

- вирощування, переробка і реалізація зернових, олійних, кормових, овочевих, баштанних та інших сільськогосподарських культур;

- вирощування великої рогатої худоби, коней, свиней, птиці, кролів, нутрій, риби та інших видів м’ясної і переробної продукції;

 - прибирання сміття, боротьба з забрудненням і інші види робіт; ремонт водопровідної системи;

- санітарне очищення населених пунктів;

- благоустрій населених пунктів та естетичне оформлення будівель і споруд;

- благоустрій вулиць,

- ремонт доріг;

- виконання і реалізація столярних виробів;

- виготовлення та реалізація металоконструкцій, металевих виробів;

- облаштування і експлуатація місць паркування і стоянок автотранспорту;

- організація та забезпечення дозвілля та відпочинку населення;

- відкриття і організація роботи барів, саун, крамниць, ресторанів, інтернет клубів, інших закладів для відпочинку і дозвілля громад, тощо;

- надання банно- пральних послуг (лазні, басейни, душові, пральні,тощо);

- організація та виконання внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів, надання транспортно – експлуатаційних послуг при перевезенні пасажирів та вантажу;

- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж металобрухту та відходів кольорових металів;

- збирання, заготівля  склотари, склобою, макулатури, картону, поліпропілену та інших відходів побуту і виробництва, їх переробка і реалізація;

- організація, проведення та приймання участі в ярмарках, аукціонах, презентаціях та інших організаційних заходах, як в межах України, так і за її межами;

- придбання оргтехніки і надання послуг ксерокопія, фото та відео зйомок, виготовлення різноманітних табличок, трафаретів, шаблонів, тощо;

- інші види господарської діяльності, не заборонені законодавчими актами України.

Вибір видів діяльності підприємства залежить від ініціативи керівництва підприємства, місцевих умов і можливостей, з урахуванням інтересів і побажань населення, по результатам проведеного маркетингу та при одержанні ліцензій на ті види послуг,що надаються при наявності відповідних ліцензій(дозволів).  При цьому врахувати державні замовлення, вимоги укладених договорів, матеріально  технічне забезпечення та економне і раціональне використання природних ресурсів з забезпеченням охорони навколишнього середовища.

2.3. Для забезпечення своєї  діяльності Підприємство по указаним напрямкам п.2 даного Статуту має право створювати згідно з діючим законодавством України, на території України та за її межами нові господарські підрозділи з правом юридичної особи, чи без такої(дочірні підприємства, філіали, представництва та інші підрозділи).

2.4. Дочірні підприємства являються юридичними особами, не відповідають до зобов’язанням Підприємства, а Підприємство не відповідає по їх зобов’язанням.

2.5. Філіали,представництва відділення та інші  відокремлені підрозділи не являються юридичними особами, діють від імені підприємства та за його дорученням.

2.6. Філіали, представництва, відділення та інші підрозділи можуть наділятися основними та оборотними коштами за рахунок майна Підприємства, діють на основі Положення, затвердженого Підприємством. Майно філій та представництв зараховується на їх особистий баланс та на самостійний баланс Підприємства.

2.7.  Керівництво діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв та інших підрозділів діють на підставі доручення, отриманого від підприємства.

 

  1. Управління підприємством

 

3.1.Засновником Підприємства є Слобідська селищна рада Подільського району                Одеської області.

3.2. Права та обов’язки Замовника:

- Засновник затверджує річний план господарської діяльності підприємства та заслуховує звіт про його виконання;

- затверджує Положення про матеріальну відповідальність за шкоду, нанесену майну Підприємства;

- в разі потреби вносить зміни в Статут Підприємства;

- приймає рішення про виконання позапланових робіт;

- приймає рішення про заохочення довгострокових кредитів;

- приймає  на роботу та звільняє з посади Директора Підприємства.

3.3. Управління підприємством здійснює Директор підприємства, який призначається на посаду розпорядженням Селищного голови.

3.4. Директор Підприємства самостійно вирішує всі питання пов’язані з діяльністю Підприємства, діє без доручення від імені Підприємства, представляє його інтереси у всіх установах, формах, фірмах і організаціях.

3.5. Директор складає штатний розклад підприємства, приймає на роботу та звільняє  з роботи працівників Підприємства, затверджує посадові оклади працівників. Підприємство встановлює розміри премій працівникам підприємства за особливі досягнення в роботі, укладає трудові договори з працівниками підприємства, дає доручення, обов’язкові для виконання всіма працівниками Підприємства, вирішує інші питання діяльності Підприємства.

3.6. Директор видає доручення, відкриває рахунки в установах банків України та за її межами. Користується правом розпоряджатись коштами Підприємства, затверджує плани та основні напрямки діяльності Підприємства та його підрозділи, визначає структуру, нормативи формування та порядок використання Фондів Підприємства,  встановлює нормативи відрахувань від госпрозрахункового доходу підприємства.

3.7. замовник вправі передавати свої права на управління Підприємством повністю або частково директору підприємства, призначеного на посаду за контрактом, при цьому права, обов’язки та відповідальність директора підприємства визначається контрактом.

 

    4. Майно, кошти та виробничо - господарська діяльність Підприємства

4.1.Майно Підприємства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також інших цінностей, що передували створення його Статутного фонду, вартість якого відображена в балансі Підприємства.

4.2.Майно Підприємства, яке належить Замовнику, передається Підприємству в оперативне управління.

4.3.Майно Підприємства може поповнюватись, як за рахунок коштів та матеріально технічних ресурсів, переданих йому Засновником, так і за рахунок власних коштів та матеріально – технічних ресурсів. Переданих йому засновником, так і за рахунок власних коштів і інших джерел існування.

4.4.Підприємство володіє, використовує та розпоряджається майном підприємства з метою виробничо – господарської діяльності, передбаченої дійсним Статутом і в порядку, встановленому Засновником підприємства згідно чинного законодавства. Майно, яке придбало чи отримало Підприємство внаслідок власної господарської діяльності, належить  на праві спільної власності територіальній громаді Слобідської селищної ради Подільського району Одеської області . Майно Підприємства не може бути передано в безоплатне користування, заставу, не може бути внеском до статутного фонду інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим або відчуженим на інших підставах без згоди голови Слобідської селищної ради. Списання майна Підприємства проводиться за згодою голови селищної ради.

4.5.Фінансові ресурси Підприємства формуються за рахунок прибутку, який залишається після виплати обов’язкових платежів.

4.6.Підприємство здійснює виробничо – господарську діяльність самостійно, по договорам, укладеним з громадянами, підприємствами та організаціями.

4.7.Підприємство вправі передавати, здавати в оренду, продавати, обмінювати з іншими суб’єктами господарської діяльності матеріальні цінності і ресурси тільки за згодою Засновника. Засновник встановлює порядок списання майна з балансу Підприємства.

4.8.Підприємство самостійно встановлює  форми та системи оплати праці всіх працівників.

4.9.На працівників Підприємства підлягають соціальному та медичному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку, встановленому діючим законодавством України.

4.10. Режим праці та відпочинку працівників Підприємства, їх соціальне забезпечення та соціальне страхування регулюється нормами законодавства України.

4.11. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які  своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудових договорів, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством згідно з чинним законодавством України.

4.12. Трудові відносини з найнятими робітниками, зокрема, питання робочого часу та відпочинку, оплати та охорони праці, гарантій та компенсацій, регулюються трудовими договорами, колективним договором, внутрішніми актами Підприємства та законодавством України в межах затверджених кошторисів.

4.13. Підприємство в межах затверджених кошторисів може на договірних засадах залучати до своєї роботи спеціалістів (зокрема іноземних) та формувати тимчасові трудові колективи.

 

5.Управління Підприємством

5.1.Винятковою компенсацією Замовника є:

- прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Підприємства;

- внесення змін, доповнень до Статуту Підприємства;

- визначення основних напрямків діяльності Підприємства,

- прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію представниць та філій, а затвердження положень про них.

5.2.Підприємство визначає порядок та напрямки використання власних надходжень за будь який термін виключно з Засновником, які контролюють достовірність проведення щорічної  Інвентаризації майна Підприємства шляхом обов’язкового включення до складу його інвентаризаційної комісії власника фахівця, погоджує матеріали інвентаризації та кошториси доходів та видатки Підприємства.

5.3 Директор Підприємства може бути звільнений з посади раніше закінчення строку дії контракту відповідно до рішення Засновника з підстав, визначених контрактом та чиним законодавством.

5.4. Директор, крім випадків, виначених  Статутом, діє без доручення від імені і в інтересах Підприємства  на всіх підприємствах, установках та організаціях незалежно від форм власності, у  державних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, відкриває рахунки в установах банків, укладає угоди, направлені на виконання покладених на Підприємство завдань та функцій, контролює їх виконання.

5.5. Директор в межах, узгоджених з Засновником, плановик завдань та кошторисів самостійно вирішує питання господарської та фінансової діяльності Підприємсва за вийнятком тих питань, що віднесені законодавством України та цим Статутом  до компенсації Засновника або які потребують відповідного узгодження.

5.6. Директор за згодою Засновника вирішує питанья застави, оренди, суборенди, безоплатного користування, списання, внесення до статутного фонду інших юридичних осіб передбачені або відчужені на інших підставах майна Підприємства або окремих прав на нього та відповідно до законодавства вчиняє вищеназначені дії.

        

                                        6. Реорганізація та ліквідація Підприємства

6.1.  Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання,розділу, перетворення) на підставі рішення Засновника або ліквідації в порядку,визначеному законодавством України. При реорганізації відбувається перехід всієї сукупності прав та обов’язків Підприємства до його правонаступника.

6.2. Ліквідація Підприємства здійснюється:

- за рішенням господарського суду з підстав, передбачених законом;

- за рішенням Засновника.

6.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію, яка діє відповідно до вимог чинного законодавства. З часу призначення ліквідаційної комісії, до якої переходять усі повноваження по управлінню справами Підприємства, повноваження керівника припиняється. Підприємство є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реестру запису про його припинення.

                                       7. Прикінцеві положення

7.1. Цей Статут є основним документом, який визначає порядок діяльності, сукупність загальних прав та обов’язків Підприємства протягом його формування.

  Якщо будь-яке положення цього Статуту стало не дійсним, це не порушує дійсності інших положень.

7.2. Цей Статут складено та підписано у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 Директор Комунального підприємства

 «Водоканал Слобідка»

 Слобідської селищної ради 

 Подільського району

Одеської області                                               ________________       ____________________

 

ПОГОДЖЕНО

Голова Слобідської

селищної ради

 

_____________  В. ДОЦУЛЕНКО

_____________р.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних